adolf eichmann

Café Luật Khoa: Tội phạm chiến tranh Adolf Eichmann và sự tầm thường của cái ác

Café Luật Khoa: Tội phạm chiến tranh Adolf Eichmann và sự tầm thường của cái ác
Members Public

Adolf Eichmann (1906-1962) là một sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang SS của Đức Quốc xã. Trong Thế chiến thứ Hai, Eichmann đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa kế hoạch Giải Pháp Cuối Cùng (Final Solution) mà giới cầm quyền Đức Quốc Xã đưa ra để xử lý người Do Thái […]

Cafe Luật Khoa
Án tử hình

Ủng hộ báo chí độc lập →