Amy Coney Barrett

Thẩm phán Amy Coney Barrett là ai?

Thẩm phán Amy Coney Barrett là ai?
Members Public

Thẩm phán Amy Coney Barrett, 48 tuổi, có khả năng ảnh hưởng đến luật pháp Hoa Kỳ trong hàng chục năm tới.

Huỳnh Minh Triết
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →