bảo thủ

Ta vs. Họ: Cái nôi của chủ nghĩa dân túy

Ta vs. Họ: Cái nôi của chủ nghĩa dân túy
Members Public

Chủ nghĩa dân túy không phải là chuyện cánh tả hay cánh hữu: Nó là một kiểu chính trị đưa “người dân” vào chỗ chống lại “giới quyền uy”. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy là dấu hiệu cảnh báo cho một hiện trạng lầm lạc.

Vi Yên
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →