Căn bản về truyền thông báo chí

Sinh viên báo chí đọc được gì từ sách của Đoan Trang

Sinh viên báo chí đọc được gì từ sách của Đoan Trang
Members Public

Với tôi, cuốn sách “Căn bản về truyền thông và báo chí” của Đoan Trang chính là giáo trình đại cương dành cho những người muốn học làm báo bằng tiếng Việt.

An Duyên
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →