căn phòng vọng

Những căn phòng vọng của cử tri một-vấn-đề, và cách để thoát ra

Những căn phòng vọng của cử tri một-vấn-đề, và cách để thoát ra
Members Public

Chúng ta rất thường xuyên ở yên trong thực tế chính trị của riêng mình và nghĩ đó là cả thế giới.

Nam Quỳnh
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →