chính trị đầu sỏ

Sáu chiêu kiểm soát hệ thống chính trị của các gia tộc Philippines

Sáu chiêu kiểm soát hệ thống chính trị của các gia tộc Philippines
Members Public

Philippines, một đất nước tuy đã dân chủ hóa tự lâu mà vẫn nghèo nàn, thường bị nhiều người viện dẫn làm minh chứng để phê phán mô hình dân chủ. Nhưng thực ra cội rễ của đói nghèo không đến từ thiết chế. Chính lịch sử áp đặt và vị thế địa chính trị […]

Vi Yên
Thể chế
Giới chính khách giàu có ở Philippines

Giới chính khách giàu có ở Philippines
Members Public

Ở Philippines, chính trị về cơ bản là trò chơi quyền lực của một nhóm nhỏ gồm những chính trị gia giàu có. Người ta gọi đó là nền chính trị đầu sỏ (oligarchy politics).

Vi Yên
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →