chủ nghĩa marx sinh thái

Karl Marx sẽ nói gì về các vấn đề môi trường của thế kỷ 21

Karl Marx sẽ nói gì về các vấn đề môi trường của thế kỷ 21
Members Public

Marx tin rằng sự bóc lột người lao động và bóc lột tự nhiên song hành với nhau.

Bùi Thị Bích Liên
Triết học

Ủng hộ báo chí độc lập →