chuyển tiếp

Nobel Hòa Bình 2015: Luật sư Tunisia và quá trình chuyển tiếp tư pháp

Nobel Hòa Bình 2015: Luật sư Tunisia và quá trình chuyển tiếp tư pháp
Members Public

Chuyển tiếp tư pháp từ một nền độc tài toàn trị sang một cơ chế dân chủ hơn luôn tìm ẩn những rủi ro và xung đột lợi ích, nơi mà nhiều luật sư Tunisia đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình để theo đuổi. Hoàng Thảo Anh (lược dịch) Trích nghiên […]

Hoàng Thảo Anh
Nghề Luật

Ủng hộ báo chí độc lập →