cộng đồng dân chủ

Donald Trump và sự chia rẽ trong cộng đồng dân chủ Việt Nam

Donald Trump và sự chia rẽ trong cộng đồng dân chủ Việt Nam
Members Public

Những chia rẽ chính trị mà ông Trump tạo ra có ý nghĩa gì với những người ủng hộ dân chủ?

Nam Quỳnh
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →