Cộng hòa dân chủ Đức

Đức – Thống nhất bằng hòa bình – Kỳ 1: Tại Đông Đức thì dùng luật nào?

Đức – Thống nhất bằng hòa bình – Kỳ 1: Tại Đông Đức thì dùng luật nào?
Members Public

Hồng Tâm, tổng hợp, trích và lược dịch từ bài nghiên cứu The Constitutional Law of German Unification; Peter E. Quint; Maryland Law Review Các tựa đề, đầu mục do BBT Luật Khoa đặt. — Ngày 9 tháng 11 năm 1989, chính quyền Đông Đức (Cộng Hòa Dân Chủ Đức) chính thức mở cửa Bức […]

Hồng Tâm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →