covid 19

5 câu hỏi trong quyết định phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh

5 câu hỏi trong quyết định phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh
Members Public

Người dân luôn có quyền đặt câu hỏi về các quyết sách của chính quyền.

Yên Khắc Chính
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →