cuồng trump

Tôi viết bài bình luận chống Donald Trump đầu tiên của Luật Khoa. Sau bốn năm tôi học được gì?

Tôi viết bài bình luận chống Donald Trump đầu tiên của Luật Khoa. Sau bốn năm tôi học được gì?
Members Public

Tôi của năm 2016 là một điển hình của tư duy kiểu cử tri một-vấn-đề (single-issue voter).

Nam Quỳnh
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →