dân chủ bầu cử

Đông Nam Á: 11 quốc gia, 5 chế độ

Đông Nam Á: 11 quốc gia, 5 chế độ
Members Public

Các nước Đông Nam Á có rất ít điểm chung, mà chế độ chính trị cũng không nằm trong số đó.

Vi Yên
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →