điều trị y tế

Khi nào sự cẩu thả trong điều trị y tế cấu thành tội phạm? – Kỳ 2

Khi nào sự cẩu thả trong điều trị y tế cấu thành tội phạm? – Kỳ 2
Members Public

Quan điểm ủng hộ và phản biện được thể hiện trong bài viết này. Hồng Tâm (dịch) Kỳ trước: Khi nào sự cẩu thả trong điều trị y tế cấu thành tội phạm? – Kỳ 1 Những vấn phát sinh cùng với hành vi cẩu thả trong y tế có tính chất hình sự Những […]

Hồng Tâm
Thời sự

Ủng hộ báo chí độc lập →