gerrymandering

Gerrymandering: thuật đẽo gọt bản đồ để thao túng bầu cử Mỹ

Gerrymandering: thuật đẽo gọt bản đồ để thao túng bầu cử Mỹ
Members Public

Làm sao để đảng mình thắng thế trong khi đa số phiếu thuộc về đảng bên kia? Có một cách: vẽ lại bản đồ.

Huỳnh Minh Triết
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →