giá trị phương Tây

Không có thứ gọi là văn minh phương Tây

Không có thứ gọi là văn minh phương Tây
Members Public

Các giá trị vốn được cho là của phương Tây, trên thực tế lại không phải là sản phẩm thừa kế của một nền văn hoá đơn lẻ nào.

Vi Yên
Bài dài

Ủng hộ báo chí độc lập →