Hamilton

Tranh luận phê chuẩn hiến pháp Mỹ – Kỳ 2: Lý thuyết đại diện

Tranh luận phê chuẩn hiến pháp Mỹ – Kỳ 2: Lý thuyết đại diện
Members Public

Trong kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu lập luận của những người liên bang (ủng hộ Hiến pháp mới) và những người chống liên bang (phản đối Hiến pháp mới) về chính quyền cộng hòa. Ở phần này, chúng ta đi tiếp vào cuộc bút chiến về lý thuyết đại diện. Phỏng dịch từ: David […]

Vi Yên
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →