hawaii

Hawaii: Con đường trở thành tiểu bang thứ 50 của Mỹ

Hawaii: Con đường trở thành tiểu bang thứ 50 của Mỹ
Members Public

Ngày 21/8/1959, Tổng thống Dwight D. Eisehnhower ký tuyên bố (Proclamation) công nhận Hawaii, từ một lãnh thổ tự trị thuộc Hoa Kỳ (U.S. territory), chính thức trở thành tiểu bang thứ 50 của Hiệp chúng quốc. Trong cùng một năm, Hawaii đã nối bước Alaska, trở thành hai “ngôi sao” cuối c

Quỳnh Vi
Ngày này năm xưa

Ủng hộ báo chí độc lập →