Học thuyết Monroe

Học thuyết Monroe và chính sách biến Nam Mỹ thành sân sau của Hoa Kỳ

Học thuyết Monroe và chính sách biến Nam Mỹ thành sân sau của Hoa Kỳ
Members Public

Dịch từ bài “Monroe Doctrine” của Từ điển Encyclopædia Britannica. Ngày 2 tháng 12 năm 1823, Học thuyết Monroe – “hòn đá tảng” trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ đã được Tổng thống James Monroe đưa ra trong thông điệp hàng năm của mình trước Quốc hội Mỹ. Học thuyết tuyên bố rằng

Lê Hằng
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →