Junin 2

‘Quả đấm thép’ PVN, người đốt lò và chủ nghĩa xã hội

‘Quả đấm thép’ PVN, người đốt lò và chủ nghĩa xã hội
Members Public

Dự án Junin 2 ở Venezuela của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) không đơn thuần là một khoản đầu tư kinh tế. Nó còn là một nhiệm vụ chính trị. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần những “quả đấm thép” để chứng minh tính ưu […]

Tài Trịnh
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →