khai báo y tế

4 vấn đề cho thấy chính quyền đang tùy tiện với dữ liệu khai báo y tế của bạn

4 vấn đề cho thấy chính quyền đang tùy tiện với dữ liệu khai báo y tế của bạn
Members Public

Đặt nặng việc khai báo, nhưng lại xem nhẹ việc bảo vệ dữ liệu của người dân.

Thanh Ngọc
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →