legal positivism

Luật tự nhiên và Luật thực chứng: Hai triết thuyết pháp luật lớn nhất

Luật tự nhiên và Luật thực chứng: Hai triết thuyết pháp luật lớn nhất
Members Public

Trong chương trình cử nhân luật của các nước theo hệ thống Thông luật (common law) như Anh và Mỹ, vào năm học đầu tiên luôn có một vài môn học dễ làm sinh viên “ngán” không kém gì môn Triết học Mác-Lê trong chương trình của Việt Nam. Những môn đó thường có những […]

Cafe Luật Khoa
Café Luật Khoa

Ủng hộ báo chí độc lập →