mị dân

Bầu cử Mỹ và mị dân chính trị

Bầu cử Mỹ và mị dân chính trị
Members Public

Người Việt Nam có câu tục ngữ: “Miệng quan, trôn trẻ”. Câu này có vẻ đúng với cả quan Ta lẫn quan Tây.

Huỳnh Minh Triết
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →