nationalism

Chủ nghĩa dân tộc và lòng yêu nước

Chủ nghĩa dân tộc và lòng yêu nước
Members Public

Chủ nghĩa dân tộc (nationalism), hay còn được dịch sang tiếng Việt là chủ nghĩa quốc gia. Trong tiếng Việt lâu nay, nhiều người vẫn dùng từ “dân tộc” để chỉ một sắc tộc, như dân tộc Kinh, dân tộc Mường, dân tộc Ê-đê… cho nên nếu dịch nationalism là chủ nghĩa dân tộc thì […]

Đoan Trang
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →