nghỉ học

Nghỉ học hay không nghỉ học?

Nghỉ học hay không nghỉ học?
Members Public

Nghệ thuật của người làm chính sách là cân nhắc tất cả những hệ quả có khả năng xảy ra để có được một chính sách hợp lý cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tất cả những chính sách thái quá, cực đoan đều gây ra những hệ quả tiêu cực trong dài hạn. […]

Trần Minh Triết
Xã hội

Ủng hộ báo chí độc lập →