nhà nước mạnh

Làm sao để biết đâu là một nhà nước yếu

Làm sao để biết đâu là một nhà nước yếu
Members Public

Một nhà nước yếu có thể thể hiện sự kém cỏi ở nhiều khía cạnh. Đáng chú ý nhất là khi nó không có khả năng cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Vi Yên
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →