phan châu trinh

Phan Châu Trinh đã cổ xúy dân quyền như thế nào

Phan Châu Trinh đã cổ xúy dân quyền như thế nào
Members Public

Phan Châu Trinh là một nhà lãnh đạo của phong trào dân quyền Việt Nam đầu thế kỷ 20. Hôm nay, những thứ chúng ta đang có, như chữ viết, đã được Phan Châu Trinh cùng phong trào Duy Tân khi đó cổ xuý và phổ biến. Phong trào Duy Tân không đơn giản là […]

Trần Long Vi
Nhân vật

Ủng hộ báo chí độc lập →