phản địa đàng

Brave New World: Tiểu thuyết phản địa đàng tiên tri tương lai

Brave New World: Tiểu thuyết phản địa đàng tiên tri tương lai
Members Public

“Nhưng tôi không muốn khoái lạc. Tôi muốn Chúa, tôi muốn thi ca, tôi muốn những mối nguy đời thực, tôi muốn tự do, tôi muốn thiện lương. Tôi muốn tội lỗi.” “Thực ra,” Mustapha Mond nói, “anh đang đòi hỏi quyền được bất hạnh.” “Chính vậy,” Hoang Dã bướng bỉnh đáp lời, “tôi đang […]

Vi Yên
sách

Ủng hộ báo chí độc lập →