so sánh nhân quyền và dân quyền

Phân biệt Nhân quyền và Dân quyền

Phân biệt Nhân quyền và Dân quyền
Members Public

Mỗi cá nhân đều được hưởng các quyền cơ bản nhất định, được hình thành một cách tự nhiên hoặc được hiến pháp công nhận. Nhân quyền và Dân quyền là hai loại quyền căn bản thường gặp và hay được đem ra tranh luận. Tuy có nhiều điểm giao thoa, song mỗi loại quyền […]

Dạ Lãm
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →