thế hệ nhân quyền

Ba thế hệ Nhân quyền

Ba thế hệ Nhân quyền
Members Public

Chúng ta đều biết rằng mọi người có quyền được hưởng nhân quyền và các quyền ấy phải được tôn trọng. Thông qua Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Tòa án Nhân quyền châu Âu và nhiều điều ước quốc tế khác, nhân quyền mà cụ thể là nhiều loại quyền khác nhau đối với […]

Dạ Lãm
Quyền con người

Ủng hộ báo chí độc lập →