Thủ tướng chính phủ

Thủ tướng chính phủ quyền lực như thế nào?

Thủ tướng chính phủ quyền lực như thế nào?
Members Public

Trong tứ trụ, thủ tướng là vị trí có cả danh tiếng lẫn thực quyền.

Trịnh Hữu Long
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →