trách nhiệm giải trình

Chính sách thời dịch bệnh: Vừa mơ hồ, vừa thoái thác trách nhiệm

Chính sách thời dịch bệnh: Vừa mơ hồ, vừa thoái thác trách nhiệm
Members Public

Dân không được tham vấn, lãnh đạo không phải giải trình. Công nhờ đảng, tội do dân.

Yên Khắc Chính
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →