trần vàng sao

Hai tập thơ về cuộc đời (không) bầm giập của “một người yêu nước mình”

Hai tập thơ về cuộc đời (không) bầm giập của “một người yêu nước mình”
Members Public

Thơ và cuộc đời của Trần Vàng Sao không chỉ là những gì được kể trên truyền thông nhà nước.

Bùi Nguyên Sa
Đọc sách cùng Đoan Trang

Ủng hộ báo chí độc lập →