văn bản pháp luật

Chỉ thị 16 có giá trị pháp lý không? – Không.

Chỉ thị 16 có giá trị pháp lý không? – Không.
Members Public

Hai cơ quan tối cao của nhánh hành pháp và tư pháp đã ban hành văn bản với những nội dung trái thẩm quyền như thế nào.

Percy Nguyen
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →