Hiếu Y

Vòng luẩn quẩn đói nghèo của các cộng đồng người da đen ở Mỹ

Vòng luẩn quẩn đói nghèo của các cộng đồng người da đen ở Mỹ
Members Public

Bức tranh ảm đạm về thu nhập thấp, thất học và tệ nạn từ lâu trở thành khuôn định kiến khi một số người hình dung về người da đen. Có một lối lập luận phổ biến, nhưng đã sáo mòn, là “vì sao người da đen không phát triển được sau hơn 100 năm […]

Hiếu Y
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →