Nguyễn Minh Đức

Án lệ và liêm sỉ của tòa án
Members Public

Nguyễn Minh Đức  Khi học luật ở Việt Nam, tôi vẫn được các giáo viên dạy: Ở các nước theo truyền thống common law thì án lệ là một nguồn của pháp luật, còn ở Việt Nam thì chúng ta không công nhận điều này.

Nguyễn Minh Đức
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →