Ban Giám sát Facebook

Ban Giám sát Facebook – một “Tối cao Pháp viện” cho người dùng?

Ban Giám sát Facebook – một “Tối cao Pháp viện” cho người dùng?
Members Public

Có nhiều lý do để nghi ngờ tính độc lập thực sự của Ban Giám sát mà Facebook lập ra.

Bùi Công Trực
Tự do Internet

Ủng hộ báo chí độc lập →