bao dung

Những thầy bói mù hăng tiết vịt và căn tính của người Việt

Những thầy bói mù hăng tiết vịt và căn tính của người Việt
Members Public

Mối quan hệ giữa độc tài, dân chủ và một xã hội bao dung, đón nhận mọi khác biệt.

Y Chan
Văn hóa chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →