bầu cử phổ thông

Chất lượng bầu cử là chất lượng dân biểu

Chất lượng bầu cử là chất lượng dân biểu
Members Public

Dạ Lãm (Dịch) Báo cáo Vai trò của Quốc Hội trong việc hoàn thiện cơ chế quản trị quốc gia – “The Role of Parliament in Promoting Good Governance” của Ủy Ban Kinh Tế Châu Phi thuộc Liên Hiệp Quốc là một báo cáo có nhiều giá trị tổng hợp và ghi nhận những thành […]

Dạ Lãm
Bầu cử
Nước Mỹ sẽ ra sao nếu áp dụng hệ thống bầu cử của Đức?

Nước Mỹ sẽ ra sao nếu áp dụng hệ thống bầu cử của Đức?
Members Public

Hoàng Thảo Anh (tổng hợp) Trong khi nước Mỹ vẫn chưa hồi phục sau những bế tắc liên quan đến đảng phái và rối loạn chính trị, Đức đã một lần nữa thành lập một “đại liên minh” có sự quy tụ hai đảng phái chính là đảng trung-hữu và đảng trung-tả. Hai đảng này […]

Hoàng Thảo Anh
Bầu cử
Người Đức bầu cử Quốc Hội như thế nào?

Người Đức bầu cử Quốc Hội như thế nào?
Members Public

Dạ Lãm “Nếu bạn không phải là thành viên của một đảng phái chính trị, bạn có rất ít cơ may để ngồi vào một trong 600 ghế ở Quốc hội liên bang (Bundestag – Quốc Hội Đức)”. Đó là những gì mà một hướng dẫn viên đã nói với vị du khách trẻ khi […]

Dạ Lãm
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →