Bộ giáo dục và đào tạo

Sách giáo khoa và chính trị

Sách giáo khoa và chính trị
Members Public

Sách giáo khoa luôn luôn gắn bó chặt chẽ với chính trị và do đó cần sự tham gia có tính chính trị của tất cả mọi người. Là những quyển sách có khả năng định hình niềm tin, thế giới quan và kỹ năng, kiến thức của trẻ em, sách giáo khoa (SGK) từ […]

Nguyễn Quốc Tấn Trung
Quan điểm

Ủng hộ báo chí độc lập →