bom đạn

Bom đạn chiến tranh không phải là lý do cho sự chậm phát triển của Việt Nam?

Bom đạn chiến tranh không phải là lý do cho sự chậm phát triển của Việt Nam?
Members Public

Một nghiên cứu nổi tiếng chỉ ra rằng bom đạn không phải là tội đồ của sự chậm phát triển.

Võ Văn Quản
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →