cảnh sát quốc gia

Về Cảnh sát Quốc gia và Công an Nhân dân

Về Cảnh sát Quốc gia và Công an Nhân dân
Members Public

Tổng quan lịch sử về lực lượng Cảnh sát Quốc gia của Việt Nam Cộng hoà và Công an Nhân dân của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cảnh sát Quốc gia của Việt Nam Cộng hoà Khái niệm cảnh sát xuất hiện sớm ở Việt Nam, từ khi ta còn là thuộc […]

Võ Văn Quản
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →