cfc

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 4: Tầng ozone thủng, phát hiện chấn động về CFC và những bàn tay che mắt vá trời

Hồ sơ biến đổi khí hậu – Kỳ 4: Tầng ozone thủng, phát hiện chấn động về CFC và những bàn tay che mắt vá trời
Members Public

Cuộc chiến xoay quanh lỗ thủng tầng ozone, giữa sự thật và những người “sợ thật”.

Y Chan
Môi trường

Ủng hộ báo chí độc lập →