Charlie

Giới hạn của sự báng bổ – Kỳ 11: Sự bất lực của pháp luật?

Giới hạn của sự báng bổ – Kỳ 11: Sự bất lực của pháp luật?
Members Public

Nam Quỳnh – Qua các vụ án trong các kỳ trước, một câu hỏi có thể đặt ra là: pháp luật Pháp và châu Âu có đang vì bảo vệ tự do ngôn luận mà bỏ rơi một số cộng đồng tôn giáo trong sự báng bổ hay không? Liệu có cách giải thích pháp […]

Nam Quỳnh
Tôn giáo

Ủng hộ báo chí độc lập →