chính trị gia

Nếu bạn muốn ứng cử năm 2021, hãy chuẩn bị ngay từ hôm nay

Nếu bạn muốn ứng cử năm 2021, hãy chuẩn bị ngay từ hôm nay
Members Public

Ở nước ta, ít có câu chuyện gì lạc lõng hơn chuyện ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân. Họa có dở hơi, không thì cũng hoang tưởng, mới đi nói cái chuyện tầm phào đó. Nhẽ đời hết chuyện để nói rồi sao?  Nhưng đó chính là vấn đề. Tại […]

Trịnh Hữu Long
Bầu cử

Ủng hộ báo chí độc lập →