chủ nghĩa phát-xít

Trung Hoa và duyên nợ với chủ nghĩa phát-xít

Trung Hoa và duyên nợ với chủ nghĩa phát-xít
Members Public

Chủ nghĩa phát-xít (fascism) có mối quan hệ khá thú vị nhưng ít được nghiên cứu và tìm hiểu thỏa đáng tại Trung Quốc. Từ thời kỳ của Tôn Trung Sơn (Sun Yat-sen), đến cuộc đấu tranh chính trị của các nhà cộng sản, cho đến chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện […]

Võ Văn Quản
Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →