chủ nghĩa thiên vị

“Quan hệ” và chủ nghĩa thiên vị trong phân bổ nguồn cứu trợ sau thiên tai ở Việt Nam

“Quan hệ” và chủ nghĩa thiên vị trong phân bổ nguồn cứu trợ sau thiên tai ở Việt Nam
Members Public

Lượng hóa hiện tượng “một người làm quan, cả họ được nhờ”.

Bùi Công Trực
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →