công an chống dịch

Bao nhiêu tiền đã được chi cho Bộ Công an để "chống dịch"?

Bao nhiêu tiền đã được chi cho Bộ Công an để "chống dịch"?
Members Public

Công an vừa có quyền, lại vừa được chu cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện quyền lực đó.

Bùi Công Trực
Chính trị

Ủng hộ báo chí độc lập →