cộng hoà plato

Tại sao Socrates ghét dân chủ?

Tại sao Socrates ghét dân chủ?
Members Public

Socrates biết người dân thích những câu trả lời dễ dàng, và các chính trị gia khai thác cái ham muốn đó bằng cách nói những gì người dân muốn nghe. Dân chủ chưa bao giờ là hoàn hảo. Thậm chí, nền dân chủ thuần túy chứa đựng rất nhiều nguy cơ và đã dễ […]

Dạ Lãm
Thể chế

Ủng hộ báo chí độc lập →