công ước hague

Tại sao chiến tranh không nên là “còn cái lai quần cũng đánh”?

Tại sao chiến tranh không nên là “còn cái lai quần cũng đánh”?
Members Public

Nguồn gốc và sự khác biệt trong quan điểm về chiến tranh giữa phương Tây và phương Đông.

Bùi Công Trực
Công pháp Quốc tế

Ủng hộ báo chí độc lập →